مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    setayesh

    فقط یک احمق ممکن است نفهمد که تمام اسطوره های یونان واقعی است. تمام این اسطوره ها به طرز شگفت آوری، کپی مضحکی از تورات تحریفی هستند و به همین دلیل است که تمام علوم غربی از حوزه فن تا هنر، با جهان بینی پاگانیسم و کفرکیشی غربی ها هماهنگ است.

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.